Privacyverklaring

VZW SCAMPI, gevestigd aan Heidestraat 69, 1982 Weerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VZW SCAMPI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoongegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met persoongegevens. VZW SCAMPI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemen Verordening Gegevensbescherming. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens: VZW SCAMPI Heidestraat 69 1982 Weerde scampivzw@gmail.com Tel: 0475242203

Waarom verwerken wij persoongegevens

Uw persoongegevens worden door VZW SCAMPI verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW SCAMPI
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstelingen kunnen wij de volgende persoongegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Vertrekking aan derden

Wij geven nooit persoongegevens door aan andere partijen. Wij maken echter wel gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen en versturen van uitnodingen en nieuwsbrieven

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toesteming is gegeven door de ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via scampivzw@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

VZW SCAMPI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies

VZW SCMAPI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoongegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die names VZW SCAMPI an uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoongegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met onze kan opnemen. Tevens kunt u bzwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u drect aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoongegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacyverklaring

VZW SCAMPI kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigin zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 augustus 2018.